اهداف انجمن به شرح زیر می باشد:
الف – برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین مدیران مالی کشور
ب – گسترش کیفی و کمی خدمات حرفه ای مدیریت مالی کشور
پ – تلاش و همکاری درتدوین استانداردهای حرفه ای مربوط
ت – به روز نمودن و ارتقای دانش تخصصی و حرفه ای اعضا از طریق آموزشهای تخصصی به آنان
ث – حمایت و صیانت از حقوق صنفی اعضا
ج – تعامل با دیگر تشکلهای مرتبط داخلی و بین المللی و‌ در صورت لزوم عضویت در آنها
چ – مشارکت با دستگاههای ذیربط درجهت تدوین قوانین و مقررات مربوط
ح – ایجاد سایت و انتشار نشریه جهت ارتباط با اعضا و اطلاع‌رسانی
خ – برگزاری همایش، ‌سمینار،‌ میزگرد، دوره های آموزشی مورد نیاز و برنامه های مشابه در جهت اهداف انجمن
د – تلاش و برنامه ریزی در جهت ایجاد تسهیلات رفاهی