فاطمه هادلوند

دبيركل و عضو هيات مديره

دكتري حسابداري و مدرس دانشگاه/دبير كل و عضوهيات مديره انجمن مديران مالي حرفه اي ايران / انجمن مديران مالي اصفهان / عضو اتاق بازرگانی , صنایع , معادن و کشاورزی استان اضفهان