اهم فعالیت‌های انجمن به قرار ذیل بوده است:
الف – برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین مدیران مالی کشور
ب – گسترش کیفی و کمی خدمات حرفه ای مدیریت مالی کشور
پ– به روز نمودن و ارتقای دانش تخصصی و حرفه ای اعضا از طریق آموزشهای تخصصی به آنان
ت– برگزاری همایش، ‌سمینار،‌ میزگرد، دوره های آموزشی مورد نیاز و برنامه های مشابه در جهت اهداف انجمن