انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران می‌خواهد تا افق ۱۴۰۴ تبدیل به اولین مرجع دانشی، تخصصی و حرفه‌ای مدیریت مالی در ایران شود.