انجمن دارای کمیته‌های مختلفی به شرح ذیل است:
کمیته های پذیرش، آموزش، فنی تدوین استانداردها، آیین رفتار حرفه ای و پذیرش اعضای پیوسته.