بلاگ

دوره دوم dba حسابداري با ارائه دو مدرك معتبر از وزارت علوم و انجمن مديران مالي حرفه اي ايران

❌بعد از برگزاري موفق دوره اول dba حسابداي اكنون دوره دوم برگزار ميشود ❌ ❎دوره دوم dba حسابداري با ارائه […]

*فراخوان جذب عضو جهت کمیته های تخصصی انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران*

با عنایت به تصویب آیین نامه تشکیل کمیته های تخصصی در هیات مدیره انجمن ، بدینوسلیه از اعضای محترم دعوت […]