*فراخوان جذب عضو جهت کمیته های تخصصی انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران*

با عنایت به تصویب آیین نامه تشکیل کمیته های تخصصی در هیات مدیره انجمن ، بدینوسلیه از اعضای محترم دعوت […]