اهداف انجمن

اهداف انجمن

اهداف انجمن به شرح زیر می باشد:

الف) برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین مدیران مالی کشور

ب) گسترش کیفی و کمی خدمات حرفه ای مدیریت مالی کشور

ج) تلاش و همکاری درتدوین استانداردهای حرفه ای مربوط

د) به روز نمودن و ارتقای دانش تخصصی و حرفه ای اعضا از طریق آموزشهای تخصصی به آنان

ه) حمایت و صیانت از حقوق صنفی اعضا

و) تعامل با دیگر تشکلهای مرتبط داخلی و بین المللی و‌ در صورت لزوم عضویت در آنها

ز) مشارکت با دستگاههای ذیربط درجهت تدوین قوانین و مقررات مربوط

ح) ایجاد سایت و انتشار نشریه جهت ارتباط با اعضا و اطلاع‌رسانی

ط) برگزاری همایش، ‌سمینار،‌ میزگرد، دوره های آموزشی مورد نیاز و برنامه های مشابه در جهت اهداف انجمن

ی) تلاش و برنامه ریزی در جهت ایجاد تسهیلات رفاهی