تاریخچه انجمن

تاریخچه انجمن

انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران در سال ۱۳۸۵ به عنوان یک تشکل مردم نهاد، صنفی و غیرسیاسی توسط جمعی از خبرگان امور مالی تاسیس شد.