دبیرکل

دبیرکل و عضو هیات مدیره

فاطمه هادلوند

دبیرکل و عضو هیات مدیره

·    دکتری و فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد تهران

·    لیسانس مدیریت بازرگانی

·    مشاور رسمی مالیاتی (عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی)

·    حسابدار رسمی (پذیرفته شده در آزمون جامعه حسابداران رسمی)

·    حسابدار مالی خبره

·    مدیر مالی خبره 

·    نماینده اتاق بازرگانی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان بیش از 10 سال

·   مدیر مسئول مجله “مدیر مالی”

دکتر فاطمه هادلوند