هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

محمد جواد صفار سفلائی

رئیس هیات مدیره

فاطمه پور یعقوبی

نایب رئیس هیات مدیره

کیهان مهام

عضو هیات مدیره و خزانه دار

فاطمه هادلوند

دبیرکل و عضو هیات مدیره

روح الله مقیمی فرد

عضو هیات مدیره