کمیته روابط عمومی

1. آقای محمد جواد صفار سفلائی 

2. آقای روح الله مقیمی‌فر