کمیته پذیرش

۱- خانم دکتر فاطمه هادلوند


۲. محمد جواد صفار سفلائی


۳. دکتر حمید دیانت پی


۴. آقای روح اله مقیمی فر


۵. خانم ژانت نصیری